Cơ sở 7: 231 Trần Khát Chân

         

Cơ sở 7: 231 Trần Khát Chân