Cơ Sở 20: 121 Nghi Tàm, Quảng Bá

Cơ Sở 20:  121 Nghi Tàm,  Quảng Bá